SON DAKİKA

Torba Kanun’dan Engelliler ile İlgili Çıkan Kararlar

12.245 kez görüntülendi

Mecliste görüşülen son torba yasa ile engellileri ilgilendir bir çok konuda düzenlemeler yapıldı ve kararlar alındı. Özellikle 2022 engelli aylıklarında mecliste görüşülen konuları, 2022 maaşına ait muhtaçlık sınırının yükseltileceğini Torba Yasayla 2022 Maaşı Muhtaçlık Sınırı Yükseltiliyor başlıklı yazımızda bildirmiştik. Onun haricinde torba kanunla engelliler ile ilgili neler yapılacak, neler düşünülüyor? Bu konuda gündemdeki haberi paylaşıyoruz.

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun kapsamı genişletildi. Kanun kapsamında hayatını kaybedenler ile malûl olanlara bağlanan aylıklarda ortaya çıkan eşitsizlikler giderildi, yeni kapsama dâhil edilen hak sahiplerine geriye dönük müracaat hakkı sağlandı.

Patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemlerinde görevli kamu görevlilerin, görevlerinden dolayı ve bu kişilerin görevleri nedeniyle saldırıya maruz kalan eş, çocuk, torun, ana, baba ve kardeşleri de, maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâle gelmeleri durumunda nakdi tazminat alacak ve aylık bağlanacak.

Aylık bağlanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi gereğince öğrenim durumuna göre belirlenecek giriş derece ve kademesi esas alınacak ve aylık hesaplanırken 30 yıl fiilen hizmet vermiş sayılacak. Bu kapsamda mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak vazife malullüğü aylığının %25 artırımlı tutarından az olamayacak

1/1/2012 tarihinden öncesi hariç olmak üzere, ölüm ve malûllük sebepleri yapılan değişiklikler kapsamına giren yeni hak sahipleri; müracaat etmeleri halinde kanunla düzenlenen haklardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanabilecekler. Ancak nakdi tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ruhsatlandırılan gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerince açılan özel engelli bakım merkezleri gibi sosyal hizmet kuruluşlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Özel sosyal hizmet kuruluşlarına ağır yaptırımlar getirilirken, şiddet (fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik şiddet) ve yalan beyanda bulunma suçlarına doğrudan kapatma cezası verilecek.

Hizmet verilen kişilere yönelik şiddeti (tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranış) engellenmesine yönelik gerekli tedbirleri almayan kurucu veya sorumlu müdüre dört yüz günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek.

1 yılda 5 idari para cezası alan kuruluş kapatılacak

Kuruluşların açılışına, çalışma şartlarına, yönetimine, hizmetin etkin sunumuna ilişkin olarak yönetmelikle belirlenen koşullara göre eksiklik veya aykırılığın tespiti halinde Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri tarafından 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının 10 katından 50 katına kadar idari para cezası verilecek. Verilen para cezası Temmuz-2013 itibariyle 8036.80 TL’den az olamayacak.

Belirlenen süre içinde kuruluş tarafından eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi halinde idari para cezası 2 kat tutarında uygulanacak. Verilen ek süre içinde de eksiklik veya aykırılık giderilmezse kuruluş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılacak.

Ayrıca;

 • Kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranışın gerçekleşmesi ve bu tutum ve davranışların engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin kuruluş tarafından alınmadığının denetim raporu ile tespit edilmesi;
 • Kurucu veya sorumlu müdürün kuruluşta hizmet verilen kişilere karşı işlediği sıralanan fiillerden dolayı mahkûm olması,
 • Kuruluşun açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması, izinsiz devir ve nakil işlemi yapılması,
 • Kuruluşun açılış işlemleri esnasındaki ibraz edilen belge ve beyanların gerçeği yansıtmadığının sonradan ortaya çıkması

halinde bakanlıkça doğrudan kapatılacak.

Faizsiz konut kredisi hakkı kapsamı genişletildi; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Ek 2 nci Maddesinden harp ve vazife malulleri ile vazife malullüğü aylığı alan dul ve yetimler de yararlanacak. Verilecek kredi bir konut ile sınırlı olacak. Ayrıca ilgili mevzuatına göre harp veya vazife malulü sayılanlardan görev veya sınıf değiştirerek çalışmaya devam edenler ile çalışmaya başlaması nedeniyle aylıkları kesilenlerde bu haktan yararlanabilecek.

Terörle mücadelede hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve terör malullerine istihdam hakkı genişletildi, Devlet Personel Başkanlığına resen atama yetkisi verildi.

Kanun kapsamında malullük aylığı bağlanması koşullarının oluşup, oluşmadığının tespiti “Sosyal Güvenlik Kurumunca” yapılacak.

İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça atama teklifi yapılanlar atanması zorunlu olacak.

Harp veya vazife malulü sayılanlar, vazife malulü sayılan erbaş ve erler dâhil askeri personeli ile Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel, 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlardan vazife malulü sayılanlar istihdam hakkından yararlanacak,

Ayrıca; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenler de istihdam hakkından yararlanacak.

Görevleri nedeniyle malul sayılıp hayatta olan kişiler, çalışabilir durumda olsa dahi, aile fertlerine istihdam hakkını devredebilecek.

Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, kanunda sayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile kırkbeş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamayacaklar.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 45 yaşını doldurduğu için istihdam hakkından yararlanamayacak olanlara, hazırlanacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığı’na müracaat etmeleri şartıyla istisna getiriliyor.

Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanlar hizmetli unvanlı kadrolara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanlar ise memur unvanlı kadrolara atanabilecek.

Gerekli bildirimi ve istihdamı sağlamayan Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca resen atama teklifi yapılabilecek.

Atama işlemlerinin, atama teklifinin kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde yapılması zorunlu olacak.

Atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılacak.

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda değişiklikler yapıldı. Ücretsiz seyahat kapsamı genişletildi ve çeşitli indirimler sağlandı.

Gazi, vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan 25 yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlar, demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri de bu imkândan faydalanacak.

Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler de, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanacak.

İlgili kuruluşlar isterlerse 60 ile 65 yaş arası kişilere de, bu hizmetleri ücretsiz ya da indirimli sağlayabilecek.

Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkını kullandırmayanlara mülki idare amiri tarafından idari para cezası uygulanacak. Cezalar geçerli bu haktan faydalandırılmayan her kişi için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında olacak.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar, harp ve vazife malulleri, harp ve vazife malulü olup çalışmaya başlayanlar ile aylıkları kesilenlerin ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücretinde % 40’tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde ise % 50’den az olmamak üzere indirim uygulanması öngörüldü.

Yetim aylığı alan ve ücretsiz seyahat hakkı olanlardan bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe ücretsiz seyahat hakları saklı tutuldu.

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda değişiklikler yapıldı. Aylık miktarının hesaplanması memur maaş katsayısına endekslendi.

Aylık bağlanmasına esas miktar Temmuz 2013 itibariyle (9500 x memur maaş katsayısı 0,076791) 729,51 TL’dir.

Kanun gereği Temmuz 2013 itibariyle yetkili sağlık kuruluşları tarafından çalışma gücü kaybı;

%40-%59 arası belirlenenler için%60’ı; 437,70 TL(kendilerine)

%60-%79 arası belirlenenler için%80’i; 583,60 TL(kendilerine)

%80-%100 arası belirlenenler için%100’ü; 729,51 TL(kendilerine)

Ölenlerin ise tamamı üzerinden yapılacak paylaştırma tutarında(hak sahiplerine) ödeme yapılacak.

Ayrıca ölenlerin anne ve babasına aylık bağlanmasında, gelir şartına bakılmayacak.

Vazife malûllerin aylık bağlanması sürecindeki ve koşullarındaki farklılıklar kaldırılıyor. İntibak yoluyla iyileştirmeler sağlanıyor, ek ödeme ile eğitim ve öğretim yardımı gibi haklardan tüm Vazife malûllerinin yararlanması sağlanıyor.

Her ne sebeple olursa olsun vazife malûlü sayılarak aylık bağlanmış malûllerden ölenler ile vazife malûlü sayılmasını gerektiren olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına aylık bağlanması sürecindeki farklılıklar ortadan kaldırılmış, hiçbir şart aranmaksızın aylık bağlanması sağlanmış ve aylık bağlanmasında aranan koşullarında eşitlik sağlanmıştır. Vazife malûlü aylık ödemelerinin alt tutarı, 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacaktır. Temmuz-2013 itibariyle 16 yaşından büyükler için net asgari ücret: 803,68 TL’dir.

Ayrıca; vazife malulü kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanların kendilerine bağlanan aylıklarda intibak yapılmak sureti ile iyileştirmeye gidiliyor.

Sivil iştirakçilere uygulanacak azami derece ve kademenin belirlenmesinde, öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibarıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademe esas alınacak

Harp malûlleri, terörle mücadele ile güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamında malûl sayılanlara ve yakınlarına yapılan ek ödeme ile eğitim ve öğretim yardımı gibi haklardan diğer vazife malûlleri de yararlanabilecek.

Görev veya sınıf değiştirerek çalışmaya başlaması nedeniyle aylıkları kesilenlerde eğitim ve öğretim yardımından yararlanmaya devam edecek.

Bu yardım yılda bir kez 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Engellilere yönelik hizmetler sunan özel eğitim okullarına gidenlerde bu yardımdan yararlanacak.

Yasa ile öngörülen eğitim ve öğretim yardımı Temmuz-2013 itibariyle;

– İlköğretim (gösterge 1250 x memur maaş katsayısı) için yaklaşık 96 TL,

– Ortaöğretim (gösterge 1875 x memur maaş katsayısı) için yaklaşık 144 TL,

– Yükseköğretim (gösterge 2500 x memur maaş katsayısı) için yaklaşık 192 TL,’dir.

Kaynak: http://www.kha.com.tr/guncel/18198–Torba-Kanun-Engelliler-Icin-Ne-Degisiklikler-getirdi_.html

Torba Kanun’dan Engelliler ile İlgili Çıkan Kararlar Videosuna Ait Etiketler

Yorumlar

 1. onur arslan diyor ki:

  Engelliller icin ne var? yine mavi kapak toplamak…..3 aydan 3 aya verdiginiz paraları aalacak duruma düşesiniz inşallah bu kararları verenler… allah belanızı versin…bu dünyanın bide alt tarafı var avrupada her engelli 1800 euro para alıo sehirler ici vede dısında ucretsiz ulasım saglıo….yetimiydi garibiydi teroristiydi duluydu herne olursa olsun herkese her turlu imkanı saglayan insanlar engellilerin üştügü duruma düşesiniz inşallah

  hayırlı ugurlu olsun en kısa zamanda iyi gunlerde kullanmanız dileklerimle

  1. Sosyal Yardım Uzmanı diyor ki:

   merhaba,
   sevgili onur tabii ki sana hak vermemek mümkün değil ancak Türkiye’de de engelliler adına iyi şeyler olmaktadır. ilk öncelikle senin dediklerinin gerçeğe dönüşmesi için o Avrupa’daki insan hayatına ve onuruna verilen kültürel değerin ülkemizde de yerleşmesi gerekir. Değerli engellilerimiz için yeni yasama döneminde yapılacak olan yeni düzenlemeleri aşağıdaki linkten indirerek inceleyebilirsin.

   http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pDetayDrafOfALaw.aspx

  2. Sosyal Yardım Uzmanı diyor ki:

   merhabalar,
   Değerli engellilerimiz için aile ve sosyal politikalar bakanlığı T.B.M.M meclis komisyonuna 26/06/2013 tarihinde bir yasa tasarısı sunmuş olup, aşağıda vereceğim linkten yapılacak değişiklikleri incelebilirsiniz. Hayat Umut ettikçe güzel, Biz aile bakanlığı olarak hiç bir ayrım yapmadan yeni değişimlerle ve değişikliklerle başta dezavantajlı kesim olan engellilerimizle, yaşlılarımızla, yoksul ve mağdur vatandaşlarımızla geleceğe umutla bakacağız.
   değişikliğe esas maddelerden aşağıdadır,

   devamı >>

   1. Selçuk Mumcu diyor ki:

    Tekrardan merhaba, yorumunuzu sitemizde makale olarak yayınladım. Değerli fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. İsminizi paylaşırsanız adınızı makaleye eklemek istiyorum.

    İyi çalışmalar.

    1. YUNUS SAĞLAM diyor ki:

     sayın selçuk aslan sizin bir yazınızı okudum engelli sağlık kurulu kaldırıldı diye maliye bu yönetmeliği uygulamıyor benim raporu ankaraya göndermek istiyor bir yol gösterirseniz

    2. YUNUS SAĞLAM diyor ki:

     sayın selçuk mumcu maliyedeki sağlık kurulu kaldırıldı diye bir yazınızı okudum bizim sakatlar derneğide doğruladı fakat uygulanmıyor rapor ankaraya gönderiliyor nezaman uygulanacak bilginiz veya bilgisi olan varmı bir yardimcı olsanız teşekkürler

 2. tarik diyor ki:

  2022 muhtaclik siniri yukseltildimi bu yasa degistimi

 3. Sosyal Yardım Uzmanı diyor ki:

  merhabalar;
  ilk öncelikle engellilerimize, yaşlılarımıza ve sosyal yardımlara ilişkin bilgileri takip etmenizi ve sitenizde yayınlamanızı takdirle takip ediyorum. Ancak son torba kanunu detaylı olarak incelediğimizde 2022 sayılı kanunla, evde bakım aylığı ile ve diğer sosyal yardımlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak siz değişiklik varmış gibi lanse etmektesiniz. Değişiklik muhtemelen 26/06/2013 tarihinde meclis komisyonuna sunulan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Öngören Yasa Tasarısında” bulunmaktadır. Bu kanunda yeni yasama döneminde görüşülüp muhtemelen kasım 2013 te yürürlüğe girecektir. Bu tasarıyı kanunlaşmamış tasarı olarak incelemenizi sitenizde yayınlamanızı rica ediyorum. Çünkü bu tasarıda tüm sosyal yardımlar, 2022 sayılı kanun ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ilgili yapılacak olan değişiklikler bulunmaktadır. Saygılarımla,
  Teşekkürler.

  1. Selçuk Mumcu diyor ki:

   Merhaba, öncelikle değerli yorumunuz için teşekkürler.

   Sitede yayınladığım bilgileri gündemdeki haberleri takip ederek siteye ekliyorum. Bu okuduğumuz haber başka bir siteye ait. Yazının altında kaynak var. O yüzden bu haberin içinde 2022 aylıklarına değinilmemiş olabilir; fakat mecliste torba yasa görüşmeleri sırasında 2022 engelli ve yaşlı aylıklarıyla ilgili bir çok değişikliğin gündeme geldiğini makro ölçekli bir çok haber kanalından takip etme fırsatım oldu. Mesela konuyla ilgili bir kaç link:

   Ak Parti Milletvekili Vural Kavuncu’nun 2022 aylıklarına ilişkin yaptığı açıklama ile ilgili haber:

   Ayrıca Torba Yasayla 2022 Maaşı Muhtaçlık Sınırı Yükseltiliyor yazımızın sonunda,

   Şu anda mecliste devam eden torba yasa teklifinin görüşmeleri sırasında ortaya atılan bu konular torba yasanın meclisten çıkarak kanunlaşmasıyla birlikte yürürlüğe girmiş olacak.

   diyerek değişikliğin ne zaman hangi şartlar oluştuğunda uygulamaya konulabileceğini de belirtmiştim. Yani artık bundan sonra 2022 aylıklarına ilişkin şartlar bu şekildedir diye bildirimim olmadı.

   Yine de daha kesin bilgiye sahipseniz yardımcı olursanız sevinirim. Sitemizde yayınlamak istediğiniz yazılarınız, düşünceleriniz ve duyurularınız var ise yayınlamaktan mutluluk duyarım.

   İyi çalışmalar.

 4. Sosyal Yardım Uzmanı diyor ki:

  Merhabalar,
  Yaptığım yorumu değerlendirip cevaplandırdığınız için teşekkürler. Sitenize tabi ki katkı vermek isterim. ilk öncelikle aşağıdaki linkten yasa tasarısını indirmenizi rica ediyorum.
  Saygılarımla.

  http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pDetayDrafOfALaw.aspx

  1. Selçuk Mumcu diyor ki:

   Verdiğiniz bağlantıdaki kanun tasarısı sanırım kaldırılmış. Aşağıdaki bağlantıdan bahsi geçen kanun tasarısını inceledim.

   http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0796.pdf

   Malesef zaman bulamadığım için her ayrıntıyı ya da önemli gelişmeyi sitede yayımlayamıyorum. Umarım söz konusu kanun tasarısı ile ilgili de en yakın zamanda sayfamızda bilgilendirici bir makale yazarız.

   Teşekkürler.

 5. mustafa diyor ki:

  Ben şuan eşimin özürlü dayısına bakıyorum.Bizimde ne yazikki dayının özürlü maaşını kestiler.Ben kültür bakanlığı etnografya müzesinde hizmetli olarak görev yapmaktayım.Benim maaşımın kişi başı dağılımını yüksek bularak gelirimizi yüksek saymışılar ve dayının maaşını kesmişler.Benim gelirim yüksek olsa ailemize bir katkısı olur diyerek eşimin dayısına bakarmıydık.Arkadaşımın dediği gibi avrupada(Brde avrupaya batıyor diyorlar)özürlü hakları ve maaşları 1800 euro’ken bizlere yapılan bu hakmıdır,insanlıkmıdır.Açlık sınırı şu kadar yoksulluk sınırı şu kadar diye sendikalar bildiriler yayınlarken,özürlülere ve onlara bakanlara yapılan bu hangi vicdana insanlığa sığar.

  1. barıs diyor ki:

   cok özür dileyerek bir engelli olarak bunu yazmak zorunda hissettim siz engelli birinin engelli oldugu için degilde maasında fayda görelim diye mi baktınız yazınızdan bunu anlıyorum
   (Benim gelirim yüksek olsa ailemize bir katkısı olur diyerek eşimin dayısına bakarmıydık.) bu söz bunu anlatıyor bana sizin adınıza üzülüyorum yazık

 6. aylaa diyor ki:

  ıyı yayınlar annemle beraber babamdan dul yetım maaşı lıyruz ,annem yaslı ve ben bakıyorum yaslı bakım maasına basvurusam yetım maaşım kesılırmı

 7. hikmet diyor ki:

  arkadaşlar ben yüzde seksen ağır engelli bir birey olarak sayın başbakanımıza ve konuyla alakalı bakanlarımıza şahsım ve tüm engelli arkadaşlarım adına seslenmek istiyorum….torba yasa adı altında çıkan kanunlarda asıl değinilmesi gereken en önemli konuyla ilgili hiç bir gelişme olmadı..bizler ailelerimizle yine hayal kırıklığı yaşadık..sizlerden tekrar rica ediyoruz..lütfen sesimize kulak verin..bizler zaten kendi kaderlerimize mahkum olmuşuz…birde siz muhtaçlık sınırı denen kritere bizi mahkum etmeyin…sosyal devlet adına haykırışlarımızı işitin…bizlerde ihtiyaç sahibi insanlarız 2022 kapsamında yapılan ve üç aydan bir verilen kısmende mutlu olmamızı sağlayan bu ödemeye sınır koymayın biz engelli bireyler olarak hiçbir şart ve koşula bakılmaksızın 2022 sayılı yasa gereği maaşa tabi olmak istiyoruz…..bizi anlayın ve bu kadarcık mutluluğu bize çok görmeyin…saygılarımla.

 8. bahattin diyor ki:

  sayın uzmanım ben yüzde 76 engellibirvatandaşım bizler için yeni yasada çıkan haklarımız veözel sektörde çalışanlar için ne gibi denişiklikler oldukolaylık sağlandımıbizler için 360 yetiyormu emeklikik içinbirde yaşımı bekliyecez bunu barı yapmasınlar sayın bakanım sayın başbakanımsizden yeni çıkan engelli kanunu ve engelli haklarını açıklamanızı istiyorum sayın uzmanım yardımcı olursanız sevinirim birde ilkokul mezunuyum pekde bakacak yerleri bilmiyorum allah razı olsun

 9. bahattin diyor ki:

  sayın uzmanım verdiğinizlinkten sözleşmeli er ve erbaş kanunu çıktıengellilerle ilşgili bişiyyok yani

 10. Sosyal Yardım Uzmanı diyor ki:

  Sayın Bahattin bey,
  Başbakanlığın sitesinden kaynaklanan bir hata olduğunu sanıyorum. Ben linki verdiğimde son olarak bu kanun tasarısı vardı. Ancak yer değişimi olmuş sanırım. Ama Selçuk beyin attığı linkte de yapılacak değişiklikleri indirip inceleyebilirsin. bu linkte, 2022 sayılı kanun ile ilgili değişiklikler, Sosyal Hizmetlerin yapısı, Evde bakım aylığı ile ilgili değişikler, engelli haklarının genişletilmesi, 65 yaş üstü yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza yönelik değişiklikler, Şehit ve Gazilerimizle ilgili hakların genişletilmesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının iş yelpazesinin genişletilmesi gibi değişimleri aşağıdaki linklerin herhangi birinden indirip, inceleyebilirsin.
  Saygılarımla,

  http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pDetayDrafOfALaw.aspx

  http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0796.pdf

 11. bahattin diyor ki:

  asyın uzmanım teşekkür edrim ilginize sayın uzmanım benimle beraber eşimde yüzde56 engellidir benimm negelim yüzde 76 zihinsel ruhsal duygusal süregelen kıronik akciyer diyeceyim şudur sayın uzmanım sayın bakanımız ve sayın başbakanımız bizler için bir önüzüzü açma açısından birşey yapılmamış ben bunu anladım özel sektörde çalışıyorum hiçbir hakkımız yok hiç bir güvencemizyok torbayasası derdiler bumu bize ayırdıkları torbayasası örneyin engelli bir çalışan 3600 den emekli olabilir zaten engelliyiz birde devlet engelkoyuyor allah yardımcımız olsun devlet memurlugu dediler ilkokul mezunu olduğum için kuraya tabiyim yani o da allaha kalmışbizlere neden sahip çıkılmıyor sesimizi kime duyuracaz özel sektörde çalışan engelliler ne şartlarla çalıştırılıyor bundan haberiniz varmı yaparsan aha yapmazsan kapıyı gösteriyo bizleri neden takip edenyok bu mesajım ilgiliyerlere ulaşır inşallah sayın bakanım fatma şahin sizlere sesleniyorum duyun bizleri sayın başbakanım allah rızası için sayın uzmanım sizlede görüşmek istiyorum yeni haklarımızı hala bulamadım teşekkürler sayın uzmanım allaha emanet olun

 12. bahattin diyor ki:

  sayın uzmanım son yazdığım yazı ma cevap yaza bilirmisiniz teşekkürler

 13. NİHAT diyor ki:

  MERHABA….
  Burdan yetkililelere sesleniyorum şu an VAN ilinde ikamet etmekteyim ve engellilere yönelik tek bir çalışma dahi yok… sizden ricam bunu gereken yerlere bildirin veyahut beni yönlendirin…

 14. İBRAHİM KESKİN diyor ki:

  Engelilere ücretsiz taşıma diyorlar.Afyonkarahısar ve ilceleride özelikle ŞUHUT İlcesinde uygulanmamaktadır.Bu konu hakkında bilgilendirirseniz memenun olurum.Selamlar

 15. murat diyor ki:

  merhabalar sayın ilgililer benim bir sorum olacak 5434/45sk tabi ordu vazife malülüyüm yeni çıkan yasada bizler için iş hakkından bahsediliyor am çevremizdeki insanlar diyorki memur olarak atanırsan emekli maaşın kesilir işçi olarak müracat etmelisin acaba bunun doğruluk payı nedir teşekkürler.

 16. Şahin Selvi diyor ki:

  Saygıdeğer Uzmanım ;
  Ben 2006 Temmuz ayında Kültür Ve Turizm Bakanlığında özürlü olarak çalışmakta iken emekliliğimi istedim.Ve emekli oldum.Ancak ; hayal kırıklığına uğradım . Derecem : 1.derece 2.kademe iken emekli sandığı 2.derece 1.kademeden emekli maaşı bağlamıştır.22 yıl 7 ay hizmet sayılmıştır . Ek gösterge kaybı vardır . Bu nedenle emsallerime göre 5 aylık 500 tl kadar kaybım vardır . Mağduruyetimin giderilmesi için emekliye ayrıldığımda tekrar gerekirse çalışabileceğimi dilekçe ile bakanlığa bildirdiğimde kesinlikle çalışamayacağımı bildirmişlerdir.Engelli olarak 23 yıl çalışmışken böyle bir haksızlığa uğradım.Acaba geriye dönük olarak durumum düzeltilebilirmi ? Bana bilgi verilmesini veya yardım etmenizi rica ederim . Saygılarımla .Eğer buradan ulaşamassanız telefon numaram : 0505 363 05 63 . İlginize şimdiden teşekkür ederim .

 17. halilibrahim diyor ki:

  verdikleri para geçinmeyi bırak bi kişinin içtiği sigara parası vav düşenin haline allah yardım et yarabbim kimseyi sakat etme ne olur çeken iyi bilir

 18. halilibrahim diyor ki:

  engelliyi sviyorlarmış bırakın bu yalanları nefret ediyolar.acıyolarımış.hadi ordan allah acısın kardeşim.kul adama acrmı.ben engelliyim işim yok kimse acımadı devlet hiç acımıyor zaten.bırakın bu yalanları.3ayda bi 810tl para veriyo devlet hepsi bi şite çalışsan nasıl çalıştını bilmiyor verdiği parayı 2 katı alıyo maşı kesiyo nerden ödeyim deyince haciz getiriyo ceza evine atıyo.hani acyodu.yazıklar olsun nediyim.

 19. seyfettin diyor ki:

  ben %50 engeliyim babamın ssk olduğu için,2022 marşım kesildi bunun için ne yapabilirim evde 4kardeşiz babamınssigortası olduğu için benim marşım neden kesiliyor. babam askeri ücret alıyor.Ve benim ihtiyaçlarımı karşılayamıyor.teşekür ederim cevaplarsanız sevinirim…

 20. şenay kan diyor ki:

  ne yasası ben 17 01 2012de 2022ye müracat ettim /66 kalp ve koah hastasıyım ogün bugündür hala birilerinin yerinden kalkıp yaptıgı işi ciddiye almasını bekliyorum çünkü hala maasımı baglamadılar inanın gitmedigim kurum veya kuruluş kalmadı hepsine yazdım faxs cektim cevap yok böylece biz gercek özürlüleri magdur ediyorlar hep aynı nakarat bakanlık degiştigi için bugün git yarın gel memuru rahatsız etme git evde bekle bakanlık genelge yayınlamadı veya yazı göndermedi artık ezberledim yani 21aydır akp izmir milletvekili rıfatsait.aileden sorumlu bakan fatma sahin. basbakana c baskanına saglık bakanına özel yazı işleri müdürlerine ve kalemlerine içişlerine tüm vakıflara izmir valiligine bimere kaymakamlara aklıma neresi geldiyse yazdım cevap yok yani kısacası dalga geciyorlar hayır bana maas baglanınca memleket batmıcak heralde çözüm yok cevap yok tek çare bide size yazıyorum olmadı avrupa insan hakları mahkemesine basvurucam ben kendi işimi halledeyim derken bide baktım bir devlet memuru kadar bilgiye sahibim sayet maasım baglanırsa vakıf kuracagım bak vatandas nasıl karsılanıyor azarlanmadan hor görülmeden arkadaslar saka bi yana nereye basvurayım bilen varmı acaba saygılar

 21. serkan diyor ki:

  ne güzel bir şey bende toplu taşıma şoförüyüm 65 yaş ve üstü ücretsiz engelli ücretsiz polis zabıta jandarma postacı gazi ücretsiz öğrenci öğretmen emekli indirimli acik öğretim öğrenci indirimli mazot ta 5 liraya yaklaştı biz ne yapıcaz vergi sigorta bandrol muhasebeci işin içinde çıkabilrseniz değerli uzman bizede yardımcı olun sonuçta bizde türk vatandaşı bu işten ekmek yemeye çalışan insanlarız. ben burda engellileri yok saymak istemiyorum ama bizlerde bu işten ekmek yiyen insanlarız

 22. yusuf aslan diyor ki:

  Duyarlıyım Diyebilecek Hak Hukuk Bilen Medyaya
  Değerli Büyüklerim, 2.5 sene bacağına uzatma yapılan 10 demir çubuk kemiğe monte edilmiş olarak, yatalak hayat geçiren..bir gün bile sırt üstü uyuyamayan..ve tedaviden sonra iyileşip işine devam edip.. ve iş yerinde sonradan mervivenlerden düşüp iş kazası geçiren 2007 den beri iş kazası raporunu almak için mücadele eden % 60 ortopedik engelli biriyim.
  2007 de Memorial Hastanesinde iş kazası geçirdim.Kurum bana iş kazası raporu hazırladı.SSK ya bildirilmedi,olay yerine Sağlık Bakanlığından Müfettiş te getirilmedi,O günden beri sürekli Genel Müdür Uğur Genç ve Özlük işlerinden iş kazası raporumu istedikçe ..beni hep oyaladılar..bugün yarın dediler..işe geri alacaz dediler..ondan da vazgeçtim.sadece nefes gibi değerli olan hukuk hakkım olan raporumu talep ettim..sürekli tamam arşiv taşınıyor ya da sabret seni işe alacaz gibi oyalamacalarla ikna edildim.neyim var neyim yok tedavime harcadım.Allahtan sonra Sevgili Abimiz Emir Altıntaş sayesinde maddi ve manevi ayaktayım.Emir Altuntaş Abim sürekli ağır ve pahalı koşullarda ssk nın karşılamadığı sarf malzemeden yol giderlerine ev geçimime kadar tedarik etti. Fatih Karagümrük Hırkai Şerif Mahallesi Muhtarı Sayın Hikmet Gündüz Abimiz de dört nüfuslu bana ve aileme bir odalı bodrum katı temin etti.kiraları karşılıyordu.2.5 sene sonunda ailece hastalandık.ciğerlerimiz su toplamaya ve rutubetten baygınlık geçiriyorduk.açlık ve sefalet ayrıca çektiklerimiz.evde çamaşır makinemiz de yokken sosyal yardımlaşma vakfına müracaat ettik.eşim sara hastası iken.görevli memur üst üste aynı soruyu eşime sordu..çamaşır makinen varmı.yok dedi..tersleyerek yine sordu..eşim nöbet geçirdi..bende evrakları yırttım çıktık.birbirimize bağırarak.bir süre sonra mahkemeye çağrıldım.bu olaydan dolayı beni kaymakamlık şikayet etmiş.bana 18 ay hapis istendi.hakim bunu dedi..inanıyorum ki bi daha bu olay gibi karşıma çıkmayacaksın. O yüzden 5 yıla kadar infaz..ve öyle beraat ettim..
  2010 yılının sonunda Memorial Hastanesi Genel Müdürü Uğur Genç bana çok vaatlerde bulundu..süre bitince vaatleri yapamam dedi..o kadar umutlandırmıştı.cinnet geçirdim..evde bulunan iki piknik tüpünü açtım kaderlerine bıraktım ev halkını..ve Memorialin yolunu tuttum.artık kaybedecek bişeyim yoktu.Hastane sahibi Sayın Turgut Aydın Beyin şoförünü aradım olayı anlattım..derhal evimize 10 a yakın polis ve ambulans ekibi yollamıştı..bütün bunlara sebebiyet veren Satınalma Departmanı Doğan Tatari’ye gittim.beni tersledi..ve ben duyarlı bir medya arıyorum..Doğan Tatari’nin nasıl ve ne şekilde insanlık dışı hareketleriyle beni istifaya zorladığını ..ancak kamu oyunun önünde dile getireceğim.Uğur Genç beni hastane sahibine kötü tanıtmıştı..bende kendimi şimdi savunmam demiştim..günü gelince medyada açıklayacam demiştim.Uğur Genç ve Doğan Tatari arada kaldılar..yönetime diyemiyorlar Yusuf Aslan’a yanlış yaptık..hepsinin hesabını verecekleri günü ve insanlığın beyninde sabahlayacakları gün için yaşıyorum..kaybedecek bişeyim kalmamış.
  Yine Mahalle Muhtarımız Sayın Hikmet Gündüz bana birinci katta konaklamamız için ev tuttu..çevrenin, muhtarlığın ve Emir Altıntaş Abimizin getirdiği paralarla evi dayadık döşedik..kiralarımı onlar karşılıyordu..tam huzura ulaştık derken.ben sürekli merdivenlerden düşüyorum..artık dışarı inecek cesaretim kalmamış..çocuklar için idealdır 1. kat..ama bana çok sıkıntılıdır..onlar için katlanıyorum..hapishanedeyim gibi.çevreye olan toplam borcum 10 bin tl yi geçti.elektiriğim 5 defa kesildi bodrum katının borcundan sebeb icra kağıdı geldi 800 tl. yeni bu evin borcuda 1400 tl ve sürekli kesintiye uğradık..ayın 10 u itibariyle 4 kira birikti..sürekli evden çıkmamı istiyor emlakçı..Su borcumdan dolayı sürekli suyum kesildi en sonunda su saatimi aldılar..geçtiğimiz ay evime dolabıma bir tek zeytin bile girmedi..evdeki kileri de tükettik.20 gün boyunca çocuklar okula eskimiş su geçiren ayakkabıyla gittiler.

  Büyük oğlum zatürre oldu şuan tedaviye alınmalı..Milli eğitime dilekçe verdim. Çocuklara sahip çıkın okutamıyacam dedim.resmi yazım var..o yazımda vakfa gitmiş.
  Ordan da bana 200 tl yardım çıktı.
  3 Aralık Dünya Engelliler günün de Muhtarımız beni Ankara ya congresium salonunda Fatma Şahin in ve Ali Babacan’ın da katıldığı programa götürdü..orda tansiyonmum yükseldi..Aile ve Politikalar Bakanı Fatma Şahinin sözünü kestim..internette de sesim yankılanıyor..araştırabilirsiniz..ve korumalarla dışarı çıkarıldım..Diare Başkanına durumumu izah ettim..bir iki hafta bekledim ses çıkmadı.yine bakanlığı ve 183 hattını aradım..toplam 3 saat bana psiko terapi yaptılar..anında polisler geldi.ambulanslar geldi..durumu yine toparladık..Fatih merkez karakolunda iki defadır vakam ve ifadelerim var..isteyen araştırabilir.eşim evden kaçtı.çocuklar maddi sıkıntıdan dolayı evi terk etmeye arkadaşlarında yiyecek içecek temin etmeye başlamışlardı.
  Avukata vekalet verecek param da yok evden çıkıp artık mercilere hakkımı arayacak gücüm de kalmadı..evden çıkıp ayaklarımı kırmaktan korkuyorum..elim kolum bağlanmış.
  Ben iş kazası geçirdim..hadi raporu boşverelim..işkurun verdiği raporda yazı aynen şöyledir..inişli çıkışlı yerlerde çalıştırılamaz.buna rağmen hastane dışındaki ofislerde çalıştırıldım..Ben satınalmada iken arkadaşlarımın yardımı ile hastaneden servise binmek için destek isterdim ..servise binip eve öyle dönerdim.sürekli de servisten düşmüşlüğüm de var. Ve rica ettim yönetime buraya ofise çıkmam için destekleyici demir monte edin çıkıp inemiyorum.tamam dediler sürekli..ama düşüp hayatımı mahfettikten sonra demirleri koydular.
  Duygu sömürüsü değildir yazdıklarım.yaşanmış gerçek olaydır.sadece hakkım olan hukukum olan nefes gibi değerli olan adelet arıyorum.Her gün aklıma sadece ve sadece bu geliyor Medyayı toplamak. Ya boğazdan atlamak..ya da Memorialde kendimi benzinle yakıp canıma kıymak.çünkü psikozum bozuldu.çocukların ihtiyaçlarını karşılayamıyorum.sıkıntılar birikti.kariyerim zaten baştan gitti..bunun yanında fiziksel işkence den beter acı ve ağrılarımı hesaba katmıyorum bile.
  Kamu oyuna sesleniyorum..vicdan sahibi devlet büyüklerime ..tarafsız çalışan herhangi medyaya..Allah rızası için bana birileri el atsın söylediklerimin ve dahada nicelerini anlatacakalrımın taahhüdünü veririm..2 defa cinnet geçirdim kolluk kuvvetlerinde raporda da sabittir..3. sünde ne yapacağımı bilemiyorum..iş kazasından sebeb maddi manevi sıkıntılarımın ardı arkası kesilmiyor.
  Selamün Aleyküm sayın Uğur Genç ve Doğan Tatari..size zamanında güvenmekle büyük hata etmişim…güven ruh gibidir bedeni terk ettimi dönmez geri..o kadar oyaladınız bütün bunlarr beni durdurup Doğan Tatari’yi yeniden kazanmakmış niyetiniz …size şu kadarını söyleyeyim… bilmek sizin de hakkınız…ben ne kadar acı çektimse aynısını size de çektirmek bana farz oldu..oh ne güzel rahatsınız ..ekmek derdi kira derdi geçim derdi yok..huzur var herşey var..bereket versin..maşallah..Tatari de ikide bir çevresindekilere sorup duruyorYusuf’tan bir gelişme varmı diye..o kadar acele etmesin..o gün elbet gelecek..sabrımdan kormayın devam edin ..rahat olun…yollar biterek bitmez bakarak biter.. ama ben bakmadan..o yolları tek tek aşacam sizinle beraber..çok yavaşım ama geri adım atmadan…herkesin beyninde sabahlayacağım günü bekleyin..Allah’tan başkasına el açtırmasın ve yalvartmasın sizi Rabbim..şimdi selametle..
  Uğur Genç ve Doğan Tatari’ye iyiliklerim sınır ihlali yapmaktan müebbete mahkum..keşkekerim haddini aşmakta.. acılan yaralarıma zaman sürdüm bekliyorum..! uğur gence,, Attigim her adım günahın, Döktüğüm her damla gözyaşı yüreğini yakan ateş olsun.. Hüzün, aldiğın nefes kadar yakın; Dilediğin her güzellik dün kadar uzak olsun.. Dost bildiğin düşman, Canan dediğin kara toprak olsun.. Ne tek bir sevenin olsun şu dünyada, Ne de bekleyenin… Yapayalnız kal kalabalıkların ortasında… Aciz yüreğin sevilmeye muhtaç olsun.. Üzüntülerin okyanus, Korkuların gölgen olsun… Ne gecen dolsun… Ne sabahin olsun..Amin….
  yusuf aslan t.c. 62458139930 tel: 0514285654 bugünlük size yeter…savcılığamı şikayet edersiniz.. dua edip af mı dilersiniz..Allah afeder..ama ben kulum hakkımdan vazgeçmem..peşinizdeyim.. bu yazımı önce yabancı medyaya önüme gelene en az 100 yabancı medyaya sonra türk medyasına v.s. atacam…ben sizinle rezil oldum.. sizde biraz tadın..hadi iyi geceler..
  0 541 428 5654

  Hırkai Şerif Mahallesi Dirim sokak
  No: 6 daire: 4 Karagümrük- Fatih
  Yusuf Aslan

  • USA TODAY – Yayın Bölümü (KMM5825522V55761L0KM)
  Doğruluk Bağlılık (accuracy@usatoday.com)

  Haber Bültenleri

  ABD için son mektubun BUGÜN için teşekkür ederiz. Ben uygun atama masası ile yorumlarınızı paylaştı. Daha spesifik bir yanıt garanti olup olmadığını bir editör temas içinde olacak. ABD’de Sizin ilgi BUGÜN takdir edilmektedir. Saygılarımızla, Brent Jones Reader Editör USAT – LT LT.CR

 23. ARİF ŞENELİ diyor ki:

  BEN KAMU KURULUŞUNDAN EMEKLİ BİRİYİMBİZE 15 SENEDE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ DENİYOR BİZDE EMEKLİ OLUYORUZ MAAŞIM 1150 TL SİZCE ENGELLİ NEDİR BENCE ENGELLİ RAPOR ORANINA GÖRE ENGELLİ OLMAYANDAN RAPORU KADAR FAZLA MADUR DEMEKTİR MİSAL BENİM ORANIM YÜZDE 40 YANİ ÖZÜRLÜ OLMAYANDAN % 40 DAHA FAZLA PARAYA İHTİYACIM VAR DEMEK MİSAL ÖZÜRSÜZ KARDEŞİM KIŞLIK ODUNUNU KENDİSİ KIRABİLİR AMA BEN ADAM TUTMALİYİ . ÖZÜRSÜZ KARDEŞİM MARKETTEN , PAZARDAN ALDIĞINI EVE KENDİSİ GETİREBİLİR AMA BENİM BİR YARDIMA İHTİYACIM VAR . ÖZÜRSÜZ KARDEŞİM 1150 TL LİK MAAŞI YETMEDİĞİNDE BİR İNŞAATTA ÇALIŞIP EK GELİR ELDE EDEBİLİR AMA BEN ….. BENDE BURADAN SAYIN BAŞBAKANIMIZA SESLENİYORUM VE DİYORUMKİ ÖZÜRLÜ ÇALIŞANLAR VE ÖZÜRLÜ EMEKLİLERİ LÜTFEN BİR İNCELEYİN SAYGİLARIMLA

 24. ahmet diyor ki:

  Allah gözünü doyursun arif şeneli:)