Türkiye çapında toplam 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda sözleşmeli olarak çalışan SYDV personelleri tarafından “Neden Kamu Görevlisiyiz ve Neden Kadro İstiyoruz?” başlıklı bir yazı yayınlandı. Aslında kamu görevi yapan ama kamu görevlisi olarak istihdam edilmeyen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının kadro mücadelesine karşı herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. İşte vakıf çalışanlarının yazdığı o yazı…

Neden Kamu Görevlisiyiz ve Neden Kadro İstiyoruz?

Aşağıdaki açıklamaların değerlendirilmesiyle, kaynağını ve meşruiyetini anayasadan alan, asli ve sürekli bir kamu görevini yürüten, kamusal kaynak kullanan, çok katmanlı bir kamusal denetim altında görev yürüten, iç ve ikincil mevzuat düzenlemeleri ile memur benzeri vasıflarına sayısız kez atıf yapılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarının KAMU GÖREVLİSİ olarak kabulünün insan hakları, eşitlik ve hukukun temel ilkeleri ışığında bir zorunluluk olduğu görülecektir.

 1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları eliyle yürütülen hizmetler Anayasanın 2’nci ve 5’nci maddeleri ile düzenlenmiş olan Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri ve devletin temel amaç ve görevleri ile doğrudan ilintilidir. Modern sosyal devletin olmazsa olmazlarına ilişkindir.
 2. Vakıfların kamu gücüne dayanan bir statüye sahip olduğu, yürüttüğü hizmetlerin kamu hizmeti olduğu, bu hizmetlerin yürütülmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın görülme ve çözüm yerinin idari yargı olduğu yolundaki Danıştay kararı bu hususta tartışmasız bir kamusallığa vurgu yapmaktadır.
 3. 3294 Sayılı Yasanın 4. ve 8. maddelerinde düzenlenen Fon ve Vakıf gelirleri bağışlar dışta bırakılmak kaydı ile tamamen kamu kaynaklıdır. Yardım adıyla yapılan giderler ve personel ödemesi dahil tüm harcamalar gündelik deyişle Devlet Parası ile yapılmaktadır.
 4. 2022 muhtaç özürlü ve yaşlı aylıkları,Eşi vefat etmiş kadın aylıkları,Evde bakım ücretlerinin bağlanmasına karar verme yetkisi vakıflara verilmiştir bu durum devlet adına vatandaşlar üzerinde karar mekanizması olduğu anlamını taşır.Devlet eliyle kamu hizmeti gerçekleştirdiği açıktır.
 5. SGK’dan devredilen gelir tespiti işlemleri çeşitli sakıncalardan dolayı hiçbir özel kuruluşun gerçekleştiremeyeceği ayrıca bir kamu hizmetidir.
 6. Vakıflar Vali ve Kaymakamların yakın gözetimi ve denetimi altında hiyerarşik bir düzen içinde tam bir Kamu Teşkilatı olarak görev yürütmektedirler.
 7. Vakıflar ve Vakıf Personelince yürütülen her türlü iş ve işlemler başta Mülki İdare Amirleri olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Başbakanlık Teftiş mekanizmaları tarafından nerede ise hiçbir kamu teşkilatında rastlanmadığı ölçüde sık ve ciddi bir denetime tabi tutulmaktadır ki, yalnızca bu husus bile bu teşkilatların Kamu Kuruluşu olduklarına güçlü bir karinedir.
 8. Sosyal Devlet olmanın gereği olarak Devletin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları eliyle yürüttüğü hizmet ve görevler Devletin Devlet olma vasfı ile ilgili olup asli ve sürekli mahiyet arz etmektedir. Ayrıca çağımızdaki yeni Devlet anlayışı ve vatandaş-Devlet ilişkilerine yeni bakış açıları, saf kamu hizmetlerinin bile Vakıf benzeri yapılanmalar eliyle yürütüldüğünü göstermektedir. Bu durum ne hizmetin, ne yapının, ne de çalışanların kamusallığını ortadan kaldırmaktadır.
 9. Fon Kurulu kararı ile düzenlenen Kadro ve Çalışma Şartlarına ilişkin Genel Esasların, aynen Devlet Memurlarında olduğu gibi Vakıf çalışanların askerlik dönüşünde koşulsuz olarak eski görevlerine kabul edildikleri hususunun, yürüttükleri hizmetin asli ve sürekli olduğuna ilişkin bir karine olarak kabul etmek gerekir.
 10. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleştirilen tüm yapım-satım işlemlerinin 4734 Sayılı İhale Kanunu’na tabi olması, bu kuruluşların kamusallığına dair çok ciddi ve belirleyici bir atıftır. Tüm iş ve işlemleri bu denli kamusal sıkı düzen içindeki kuruluş çalışanlarının kamu görevlisi olduklarını kabul neredeyse zorunluluktur.
 11. Peronel işe alınırken devlet memuru olma şartlarını taşıması gerekliliği ve KPSS puanı şartı ayrıca düzenlenen hizmet sözleşmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen esaslara da yer verilmiştir.

“3294 sayılı SYDT Kanunu uyarınca kurulan ve sözleşmeli personel çalıştırma yetkisi verilen SYD Vakıflarının kamu kurumu niteliğinde oldukları, bu kurumların çalıştırdıkları personelin de kamu hizmeti yürüttükleri ve dolayısıyla kamu personeli oldukları açıktır.Sözleşmeli personelin de diğer kamu görevlilerinin sahip olduğu güvencelere sahip olmaları gerekli ve zorunludur.”